Usluga poslovnog konsaltinga podrazumijeva analizu zahtjeva, identifikaciju uzroka problema uz prijedlog mjera za izradu akcionog plana te kontrolu i nadzor u realizaciji. Konsultantske usluge se realizuju kroz pružanje stručnih savjeta i preporuka od strane naših eksperata, odnosno, konsultantskog tima kroz transfer akumuliranog naučnog i istraživačkog rada, primjenom najpodesnijih naučnih metoda, a nakon detaljne naučne analize predmeta zahtjeva, kreira i predlaže najpodesnija rješenja.

Analiza i savjetovanje

Konsultantski tim analizira predmet zahtjeva te predlaže mjere za izradu akcionog plana uz preporuke za deifinisanje kasnije kontrole i nadzora u realizaciji.

Koordinacija

Konsultantski tim koordiniše aktivnosti svih učesnika u implementaciji predloženih mjera kojima se realizuje ciljana aktivnost (realizacija određenog procesa, implementacija projekta, provođenje odgovarajućih procedura i sl.), a u cilju efikasnog i efektivnog ostvarivanja planiranih rezultata.

Nadzor i usmjeravanje

Konsultantski tim nadzire sprovođenje prethodno definisanih aktivnosti te usmjerava menadžment ka efikasnijem i efektnijem djelovanju i odlučivanju, a sve sa ciljem ostvarivanja zacrtanih ciljeva i boljih rezultata.

Stručni tim

Konsultantske usluge provodi tim eksperata koji kroz transfer akumuliranog naučnog i istraživačkog rada, primjenom najpodesnijih naučnih metoda, a nakon detaljne naučne analize predmeta zahtjeva, kreira i predlaže najpodesnija rješenja.

Edukacija

Konsultantski tim vrši obuke sa ciljem unapređivanja znanja, vještina i kompetencija zaposlenih. Menadžment želi da putem stručnih savjeta i preporuka objektivno analizira mogućnosti razvoja poslovanja u odnosu na postojeće kapacitete te da prepozna šansu.

Realizacija

U dogovoru i koordinaciji sa naručiocem konsultanti u cijelosti preuzimaju i vode naručene poslove (procesi, projekti i sl.). U ovom obliku pružanja konsultantskih usluga posebnos e definišu rokovi angažovanja i ciljevi koji se trebaju ostvariti.